Quyết định của HĐQT về ngày ĐKCC tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt năm 2020

Công ty CP Phát triển đô thị Từ Liêm thông báo Quyết định của HĐQT về ngày ĐKCC tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt năm 2020. Ngày ĐKCC: 14/01/2021. Ngày thanh toán 27/01/2021 Tỷ lệ thực hiện 15% cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng) Chi tiết nghị quyết 5+

Ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt

HĐQT Công ty thống nhất thông qua ngày đăng ký cuối cùng, tỷ lệ và thời gian chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2018 cho cổ đông, cụ thể như sau: Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500,đ) Ngày đăng ký cuối cùng: 22/5/2019 Ngày thanh toán: 10/6/2019 Chi tiết văn bản đính…

Nghị quyết HĐQT về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2016

Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm thông báo Nghị quyết HĐQT về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2016. Cụ thể như sau: Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 10/01/2018. Thời…

Nghị quyết về việc tạm ứng cổ tức năm 2015

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm ra Nghị quyết thông qua ngày đăng ký cuối cùng, tỷ lệ và thời gian tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt năm 2015 cho cổ đông cụ thể như sau: Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000đ). Ngày đăng ký cuối…

Thông báo về ngày ĐKCC để chi trả cổ tức đợt 02 năm 2012 và năm 2013 bằng tiền mặt

Thông báo của Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm về ngày ĐKCC để chi trả cổ tức đợt 02 năm 2012 và năm 2013 bằng tiền mặt như sau: –         Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03/12/2014 –         Ngày đăng ký cuối cùng: 05/12/2014 –         Lý do và mục đích: Chi…