Thông báo về ngày ĐKCC xin ý kiến cổ đông bằng văn bản

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau: Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm Mã chứng khoán: NTL Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ…

Nghị quyết HĐQT về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2016

Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm thông báo Nghị quyết HĐQT về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2016. Cụ thể như sau: Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 10/01/2018. Thời…