Nghị quyết về việc tạm ứng cổ tức năm 2015

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm ra Nghị quyết thông qua ngày đăng ký cuối cùng, tỷ lệ và thời gian tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt năm 2015 cho cổ đông cụ thể như sau: Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000đ). Ngày đăng ký cuối…