Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ TỪ LIÊM ĐĂNG TẢI TOÀN BỘ CÁC NỘI DUNG LIÊN QUAN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 theo trình tự thời gian dưới đây 1. Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự…