Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020

Thông báo mời họp Giấy ủy quyền Chương trình Đại hội Mẫu Phiếu/ Thẻ biểu quyết Quy chế tổ chức Đại hội Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 Tờ trình BCTC đã được kiểm toán 2019, kết quả kinh doanh 2019. Tờ trình PA…