TĂNG TRƯỞNG VỐN ĐIỀU LỆ (TỶ ĐỒNG)
  • Vốn điều lệ
VỐN CHỦ SỞ HỮU VÀ TẢI SẢN (TỶ VNĐ)
  • Tổng tài sản
  • Vốn chủ sở hữu
DOANH THU VÀ LỢI NHUẬN (TỶ VNĐ)
  • Doanh thu
  • Lợi nhuận
CƠ CẤU DOANH THU CÁC NĂM (%)
  • Kinh doanh BĐS
  • Hoạt động Xây lắp
  • Doanh thu khác
  • Hoạt động tài chính