Đại hội đồng Cổ đông năm 2019

Thư mời tham dự Đại hội. Chương trình Đại hội. Mẫu giấy ủy quyền tham dự Đại hội. Mẫu Sơ yếu lý lịch Thông báo đề cử, ứng cử chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 Mẫu Giấy ủy quyền ứng cử/ đề cử chức danh thành viên HĐQT. Thư ứng cử/ đề cử…

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018

Thư mời tham dự Đại Hội Chương trình Đại Hội Giấy Ủy quyền tham dự Đại Hội Thông báo về việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT Thư ứng cử/ đề cử Giấy ủy quyền ứng cử Mẫu Sơ yếu lý lịch Đơn từ nhiệm của Thành viên Hội đồng quản trị Đơn từ…

Đại hội cổ đông thường niên 2017

Giấy mời tham dự Đại Hội Giấy ủy quyền Chương trình Đại hội Dự thảo quy chế Đại Hội Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT năm 2016 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2017. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017 của Ban…

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017

Giấy mời tham dự Đại Hội Giấy ủy quyền Chương trình Đại hội Dự thảo quy chế Đại Hội Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT năm 2016 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2017. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017 của Ban…

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ TỪ LIÊM ĐĂNG TẢI TOÀN BỘ CÁC NỘI DUNG LIÊN QUAN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 theo trình tự thời gian dưới đây 1. Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự…