Quyết định của Hội đồng quản trị Công ty về kế hoạch chi trả cổ tức phần còn lại của năm 2020

HĐQT Công ty thống nhất thông qua ngày đăng ký cuối cùng, tỷ lệ và thời gian chi trả cổ tức bằng tiền mặt phần còn lại của năm 2020 cho cổ đông, cụ thể như sau: Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000,đ) Ngày đăng ký cuối cùng: 15/06/2021…

Quyết định của HĐQT về ngày ĐKCC tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt năm 2020

Công ty CP Phát triển đô thị Từ Liêm thông báo Quyết định của HĐQT về ngày ĐKCC tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt năm 2020. Ngày ĐKCC: 14/01/2021. Ngày thanh toán 27/01/2021 Tỷ lệ thực hiện 15% cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng) Chi tiết nghị quyết 5+

Ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt

HĐQT Công ty thống nhất thông qua ngày đăng ký cuối cùng, tỷ lệ và thời gian chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2018 cho cổ đông, cụ thể như sau: Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500,đ) Ngày đăng ký cuối cùng: 22/5/2019 Ngày thanh toán: 10/6/2019 Chi tiết văn bản đính…

Nghị quyết HĐQT về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2016

Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm thông báo Nghị quyết HĐQT về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2016. Cụ thể như sau: Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 10/01/2018. Thời…