Quyết định của HĐQT về ngày ĐKCC tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt năm 2020

Công ty CP Phát triển đô thị Từ Liêm thông báo Quyết định của HĐQT về ngày ĐKCC tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt năm 2020. Ngày ĐKCC: 14/01/2021. Ngày thanh toán 27/01/2021 Tỷ lệ thực hiện 15% cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng) Chi tiết nghị quyết 5+

Thông báo về ngày ĐKCC xin ý kiến cổ đông bằng văn bản

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau: Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm Mã chứng khoán: NTL Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ…