Điều lê Tổ chức và hoạt động

Theo Nghị quyết được thông qua tại Đại hội đồng Cổ đông ngày 09 tháng 04 năm 2016

Quy chế quản trị Công ty

Ban hành theo quyết định số 34/QĐ-HĐQT-LIDECO ngày 15 tháng 09 năm 2012 của HĐQT Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm

Bản cáo bạch

Bản cáo bạch Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh