Nghị quyết về việc tạm ứng cổ tức năm 2015

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm ra Nghị quyết thông qua ngày đăng ký cuối cùng, tỷ lệ và thời gian tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt năm 2015 cho cổ đông cụ thể như sau: Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000đ). Ngày đăng ký cuối…

Thông báo về ngày ĐKCC để chi trả cổ tức đợt 02 năm 2012 và năm 2013 bằng tiền mặt

Thông báo của Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm về ngày ĐKCC để chi trả cổ tức đợt 02 năm 2012 và năm 2013 bằng tiền mặt như sau: –         Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03/12/2014 –         Ngày đăng ký cuối cùng: 05/12/2014 –         Lý do và mục đích: Chi…