skip to Main Content

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ TỪ LIÊM ĐĂNG TẢI TOÀN BỘ CÁC NỘI DUNG LIÊN QUAN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 theo trình tự thời gian dưới đây

1. Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự HĐCĐ thường niên năm 2016. Cụ thể:

  • Ngày đăng ký cuối cùng: 09 tháng 3 năm 2016.
  • Ngày tiến hành đại hội : 09 tháng 4 năm 2016.

Chi tiêt vui lòng xem file đính kèm

2. Nghị quyết về thời gian, địa điểm và nội dung Đại hội Cổ đông năm 2016 như sau:

  • Thời gian: 7h30′, thứ bảy – ngày 09/04/2016.
  • Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Quốc Gia – Đại lộ Thăng Long – Mễ Trì – Nam Từ Liêm – Hà Nội.
  • Nội dung họp và thông tin chi tiết vui lòng xem file đính kèm

3. Giấy mời, giấy ủy quyền, chương trình Đại hội Cổ đông năm 2016, Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm đã gửi tới Quý vị Cổ đông qua đường bưu điện, theo địa chỉ do Trung tâm lưu ký Chứng khoán cung cấp.Trường hợp Quý vị Cổ đông chưa nhận được các tài liệu trên, vui lòng tải về và điền đầy đủ thông tin theo các nội dung sau:

Giấy mời
Giấy ủy quyền
Chương trình Đại hội
Quy chế Đại Hội
Báo cáo của Ban TGĐ
Báo cáo của Ban kiếm soát
Báo cáo của Hội đồng quản trị
Tờ trình Phân phối lợi nhuận, thù lao HĐQT&BKS
Tờ trình sửa đổi bổ sung điều lệ Công ty phù hợp với Luật DN 2014
Bản tổng hợp các điểm trọng yếu sửa đổi Điều lệ Công ty
4. Biên bản, Nghị quyết Đại Hội cổ đông thường niên 2016
Chi tiết File đính kèm
Biên bản Đại hội
Nghị quyết Đại hội
Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội
5. Báo cáo thường niên
Chi tiết File đính kèm
Báo cáo thường niên

Back To Top