skip to Main Content

Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên 2017

Giấy mời tham dự Đại Hội
Giấy ủy quyền
Chương trình Đại hội
Dự thảo quy chế Đại Hội
Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT năm 2016 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2017.
Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017 của Ban TGĐ
Tờ trình một số chỉ tiêu Kế hoạch kinh doanh 2017
Báo cáo tình hình hoạt động của BKS năm 2016 và kế hoạch hoạt động của BKS năm 2017
Tờ trình lựa chọn Đơn vị Kiểm toán BCTC năm 2017.
Tờ trình thông qua BCTC đã được kiểm toán năm 2016
Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận sau thuế 2016 và kế hoạch sử dụng lợi nhuận sau thuế 2017
Tờ trình kế hoạch huy động vốn để thực hiện các dự án năm 2017.
Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017
Biên bản kiểm phiếu biểu quyết 2017
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

Back To Top