skip to Main Content

Quyết định bổ nhiệm người phụ trách Quản trị Công ty

Hội đồng quản trị Công ty quyết định bổ nhiệm Bà: NGUYỄN THỊ DIỆU LINH – Trợ lý Hội đồng quản trị Công ty, đồng thời giữ chức vụ: Người phụ trách quản trị Công ty kể từ ngày 1/11/2017.
Bà Nguyễn Thị Diệu Linh có quyền và nghĩa vụ theo điều 18 của Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2017 quy định.
Chi tiết quyết định file đính kèm.

Back To Top