skip to Main Content

Nghị quyết HĐQT vv chấp thuận đơn từ nhiệm thành viên HĐQT, phương án thay đổi mô hình QTCT

Nghị quyết của HĐQT
Thư từ nhiệm của Ông Nguyễn Ngọc Thịnh
Thư từ nhiệm của Ban kiểm soát

Back To Top