skip to Main Content

THAY ĐỔI MÔ HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần phát triển đô thị Từ Liêm đã thông qua mô hình quản trị và kiểm soát mới, bao gồm: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc.
File CBTT đính kèm

Back To Top