skip to Main Content

CBTT ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2018

Ngày 18/6/2018 Công ty CP phát triển đô thị Từ Liêm đã ký hợp đồng với Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C tại Hà nội về việc soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ 6 tháng đầu của năm tài chính 2018; Kiểm toán Báo cáo tài chính và báo cáo tài chính hợp nhất năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018 của Công ty CP phát triển đô thị Từ Liêm
Hợp đồng chi tiết đính kèm.

Back To Top