skip to Main Content

LIDECO hoàn tất thoái vốn tại 2 Công ty con

Căn cứ nghị quyết số 27/2017/NQ-HĐQT-LIDECO ngày 25/12/2017 về việc thoái toàn bộ vốn góp của LIDECO tại Công ty cổ phần LIDECO 2 và nghị quyết số 17/2018/NQ-HĐQT-LIDECO ngày 27/11/2018 về việc thoái toàn bộ vốn góp cổ phần của LIDECO tại Công ty cổ phần LIDECO 8.

Đến nay, LIDECO đã hoàn tất việc thoái vốn góp cổ phần của LIDECO tại 2 Công ty: Công ty cổ phần LIDECO 2 và Công ty cổ phần LIDECO 8.

File CBTT đính kèm.

Back To Top