Thông báo về ngày ĐKCC xin ý kiến cổ đông bằng văn bản

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau: Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm Mã chứng khoán: NTL Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ…