Điều lệ Công ty

Bia Dieu le cong ty

Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm công bố Điều lệ Công ty như sau: