NTL: Báo cáo tài chính quý 4/2021

Bia Bao cao ntl

NTL | Báo cáo tài chính | Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp BCTC Qúy IV năm 2021