Đại hội cổ đông thường niên năm 2022

Ntl lideco dai hoi co dong

Giấy mời  Chương trình Đại hội Dự thảo quy chế tổ chức Đại Hội Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022. Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán. Tờ trình báo cáo tài chính kiểm toán, kết quả kinh doanh năm 2021 Tờ […]

viVietnamese
khu do thi lideco 01