Ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt

HĐQT Công ty thống nhất thông qua ngày đăng ký cuối cùng, tỷ lệ và thời gian chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2018 cho cổ đông, cụ thể như sau: Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500,đ) Ngày đăng ký cuối cùng: 22/5/2019 Ngày thanh toán: 10/6/2019 Chi tiết văn bản đính…