Quyết định của Hội đồng quản trị Công ty về kế hoạch chi trả cổ tức phần còn lại của năm 2020

HĐQT Công ty thống nhất thông qua ngày đăng ký cuối cùng, tỷ lệ và thời gian chi trả cổ tức bằng tiền mặt phần còn lại của năm 2020 cho cổ đông, cụ thể như sau: Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000,đ) Ngày đăng ký cuối cùng: 15/06/2021…