Báo cáo phân tích cổ phiếu NTL

Bia Bao cao phan tich

DNSE sử dụng phương pháp NAV để đánh giá giá trị của các dự án BĐS (sau khi đã trừ đi phần doanh thu đã hạch toán) đang triển khai và có kế hoạch triển khai trong 2019. Theo đó, vốn chủ sở hữu sau khi định giá lại ở mức 1,967.71 tỷ, giá trị cổ […]

viVietnamese
khu do thi lideco 01