Giải trình bổ sung chênh lệch kết quả kinh doanh tại BCTC

Bia Giai trinh Chenh lech KQHD

Giải trình bổ sung chênh lệch kết quả kinh doanh tại BCTC theo yêu cầu của sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Cụ thể các nội dung như sau: (File giải trình chi tiết ) BCTC kiểm toán 2017 (công ty mẹ và hợp nhất); BCTC soát xét bán niên 2018 […]