Giải trình bổ sung chênh lệch kết quả kinh doanh tại BCTC

Giải trình bổ sung chênh lệch kết quả kinh doanh tại BCTC theo yêu cầu của sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

Cụ thể các nội dung như sau: (File giải trình chi tiết )

  • BCTC kiểm toán 2017 (công ty mẹ và hợp nhất);
  • BCTC soát xét bán niên 2018 (công ty mẹ và hợp nhất);
  • BCTC soát xét bán niên 2019 (tổng hợp và văn phòng);
  • BCTC soát xét bán niên 2020 (tổng hợp và văn phòng);
  • BCTC kiểm toán tổng hợp 2020;
  • BCTC soát xét bán niên tổng hợp 2021;

Bài viết liên quan

viVietnamese
khu do thi lideco 01