NTL: Ông Nguyễn Lâm Giang – TV.BKS đăng ký bán 3.000 cp

Thông báo giao dịch của Ủy viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm (Mã chứng khoán: NTL):

  • Tên người đăng ký giao dịch: Nguyễn Lâm Giang
  • Mã chứng khoán giao dịch: NTL
  • Chức vụ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên Ban kiểm soát
  • Số lượng cổ phiếu của người đăng ký giao dịch trước khi giao dịch: 4.482 cp
  • Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch (bán): 3.000 cp
  • Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi giao dịch: 1.482 cp
  • Mục đích thực hiện giao dịch: tiêu dùng cá nhân
  • Thời gian dự kiến giao dịch: Từ ngày 20/11/2009 đến ngày 20/02/2010

 

Related posts

en_USEnglish
khu do thi lideco 01