Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

Quyết định của HĐQT về thời gian, địa điểm, nội dung Đại hội Quy chế Đại hội Quy chế bầu cử Thư mời tham dự Đại hội Chương trình Đại hội dự kiến  Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021. Báo cáo hoạt động của…