Thông báo ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021

Công ty cổ phần phát triển đô thị Từ Liêm và Công ty TNHH tư vấn và kiểm toán A&C đã ký hợp đồng số HDDKT.001-KT ngày 01/06/2021 về việc soát xét BCTC giữa niên độ 6 tháng đầu năm tài chính 2021 và kiểm toán BCTC cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021…