Nghị quyết, biên bản Đại hội, biên bản kiểm phiếu tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2021

Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm thông báo Nghị quyết, Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 và biên bản họp BKS như sau:

Bài viết liên quan

viVietnamese
khu do thi lideco 01