skip to Main Content
24Th4 18

THAY ĐỔI MÔ HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần phát triển đô thị Từ Liêm đã thông qua mô hình quản trị và kiểm soát…

Back To Top