Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2008

Ngày 29 tháng 03 năm 2008, CTCP Phát triển Đô thị Từ Liêm đã tổ chức đại hội cổ đông năm 2008 với 230 cổ đông tham dự đại diện cho 6.865.124 cổ phần/8.200.000 cổ phần tương ứng 83,72% vốn điều lệ. Đại hội đã thông qua các nội dung sau:

Kết quả SX-KD năm 2007: phần báo cáo tài chính 1. Tổng doanh thu450.383.331.315 đ2. Lợi nhuận trước thuế163.048.169.303 đ3. Thuế TNDN31.525.471.208 đ4.  Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2007 (Bao gồm cả Thuế TNDN kê khai miễn giảm) Trong đó: – Chia lãi liên doanh- Lợi nhuận còn lại131.522.698.095 đ 30.610.562.958 đ41.539.669.016 đ 89.983.029.079 đ5. Chuyển hạch toán quỹ đầu tư phát triển về lãi chưa phân phối12.713.600.421 đ6. Lợi nhuận năm 2006 chuyển sang63.982.444.731 đ7. Tổng Lợi nhuận năm 2007 chưa phân phối166.679.074.231 đ8. Phân phối lợi nhuận năm 2007 như sau:  – Trích quỹ khen thưởng phúc lợi- Trích quỹ dự phòng tài chính   – Chia cổ tức năm 2007 bằng cách chi trả cổ phiếu theo tỷ lệ 1: 1 nâng Vốn Điều lệ từ 82 tỷ đồng lên 164 tỷ đồng- Lợi nhuận còn lại chuyển sang kỳ sau (Trong đó dự kiến các khoản phải nộp ngân sách7.000.000.000 đ 5.000.000.000 đ 82.000.000.000 đ 72.679.074.231 đ 22.720.000.000 đKế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2008 như sau: 1. Tổng doanh thu : 945 tỷ đồng 2. Lợi nhuận SXKD trước thuế : 300 tỷ đồng (không tính lợi nhuận của liên doanh) 3. Mức chi trả cổ tức : 100% (bằng cách trả cổ phiếu để tăng vốn điều lệ vào cuối năm 2008 lên 328 tỷ đồng) 4. Thu nhập bình quân/người/tháng : 4.000.000 đồng 5. Phê duyệt kế hoạch tăng vốn điều lệ do HĐQT trình trước Đại hội được thực hiện làm hai đợt: Đợt I: Tăng vốn điều lệ từ 82 tỷ lên 164 tỷ bằng chỉ trả cổ tức năm 2007 trong quý II năm 2008 và thực hiện các thủ tục niêm yết cổ phiếu và bổ sung vốn điều lệ. Đợt II: vào cuối quý IV năm 2008, căn cứ lợi nhuận đạt được, Đại hội thống nhất ủy quyền cho HĐQT xem xét nếu thấy đủ điều kiện thì tạm chia cổ tức  bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 1:1 (01 cổ phiếu được quyền nhận cổ tức được nhận 01 cổ phiếu mới), làm các thủ tục tăng vốn điều lệ từ 164 tỷ đồng lên 328 tỷ đồng và thực hiện các thủ tục niêm yết bổ sung cổ phiếu. III.  Đại hội biểu quyết thông qua phương án thù lao HĐQT, BKS: Chi trả thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát công ty trong năm 2008 bằng 0,5% Lợi nhuận sau thuế năm 2008. IV. Sửa đổi Điều lệ công ty như sau: 1. Đại hội nhất trí thông qua sửa điều lệ Công ty theo quy định tại Quyết định 15/2007/QĐ-BTC  của Bộ tài chính về việc ban hành Điều lệ mẫu.2. Riêng mục 3 Điều 17 sửa đổi như sau: Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông bao gồm giấy mời họp, phiếu xác nhận tham dự đại hội, giấy ủy quyền, phiếu biểu quyết, chương trình đại hội. Những tài liệu khác cổ đông lấy trên website của công ty. Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi trước ít nhất 7 ngày trước ngày đại hội đồng cổ đông họp (tính từ ngày mà thông báo chuyển đi một cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc được bỏ vào hòm thư). V. Đối với khoản thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất dự án Dịch Vọng, đơn vị đã kê khai miễn giảm, Đại hội thống nhất giao cho Ban TGĐ tiếp tục làm các thủ tục xin miễn giảm. Kết quả báo cáo đại hội vào kỳ họp lần sau. VI. Kết quả bầu bổ sung ủy viên Ban Kiểm soát:  Ông Lê Minh Quân trúng cử với 6.852.124  phiếu đạt tỷ lệ 99,8% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội. Nghị quyết này đã được đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với số phiếu biểu quyết là 6.865.124 = 100 % số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Bài viết liên quan

viVietnamese
khu do thi lideco 01