Nghị quyết HĐQT về kế hoạch SXKD, bổ nhiệm PTGĐ và tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2014

Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm ban hành Nghị quyết HĐQT về kế hoạch SXKD, bổ nhiệm PTGĐ và tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2014 như sau:

Bài viết liên quan

viVietnamese
khu do thi lideco 01