Nghị quyết HĐQT về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, quy chế nội bộ về quản trị Công ty, quy chế hoạt động của HĐQT, quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán

Nghị quyết HĐQT về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, quy chế nội bộ về quản trị Công ty, quy chế hoạt động của HĐQT, quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán đã được nghị quyết ĐHĐCĐ 2024 thường niên thông qua và theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 16 ngày 16/5/2024

File chi tiết đính kèm

 

Bài viết liên quan

viVietnamese
khu do thi lideco 01