NTL: CTCP Quản lý Quỹ đầu tư Việt Nam (VFM) đã mua 30.000 cổ phiếu

Kết quả giao dịch cổ phiếu cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm như sau:

Tên tổ Chức báo cáo : CTCP Quản lý Quỹ Đầu Tư Việt Nam (VFM)

Tên nhóm người có liên quan nắm giữ cổ phiếu :

– Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Việt Nam (VFM)

– Quỹ Đầu tư chứng khoán Việt Nam (VF1)

Mã chứng khoán thực hiện giao dịch : NTL

Số lượng cổ phiếu của nhóm người có liên quan nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 795.840 cổ phiếu chiếm tỷ lệ: 4,88% trong đó:

– Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Việt Nam (VFM) : 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ :0%

– Quỹ Đầu tư chứng khoán Việt Nam (VF1): 795.840 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ :4,88%

Số lượng cổ phiếu của nhóm người có liên quan thực hiện giao dịch :

– Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Việt Nam (VFM) mua: 30.000 cổ phiếu

Số lượng cổ phiếu của nhóm người có liên quan nắm giữ saukhi thực hiện giao dịch: 825.840 cổ phiếu chiếm tỷ lệ: 5,06 % trong đó:

– Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Việt Nam (VFM) : 30.000 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ :0,18%

– Quỹ Đầu tư chứng khoán Việt Nam (VF1): 795.840 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ :4,88%

Thời gian thực hiện giao dịch của nhóm người có liên quan từ ngày 05/12/2009 đến ngày 17/12/2009

Bài viết liên quan

viVietnamese
khu do thi lideco 01