NTL: Gia hạn CBTT Báo cáo tài chính các quý năm 2016

Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM đã nhận được công văn số 93/CV-LIDECO của Công ty cổ phần Phát triển Đô Thị Từ Liêm (Mã CK: NTL) đề nghị chấp thuận gia hạn cho công ty với thời hạn công bố thông tin Báo cáo tài chính quý năm 2016 chậm nhất đến ngày 30 kể từ ngày kết thúc quý. Lý do: Công ty đang hoạt động trên mô hình Công ty mẹ – Công ty con, Công ty có các chi nhánh hạch toán kinh tế phụ thuộc, các đơn vị này hoạt động trong lĩnh vực xây lắp. Do đó, các công ty con cần một thời gian dài để tập hợp và kiểm tra các chứng từ kế toán cũng như hạch toán kế toán quý và năm. Dẫn đến ảnh hưởng tới thời gian hoàn thành Báo cáo tài chính hợp nhất cũng như thời gian CBTT của Công ty mẹ.

Căn cứ quy định tại Khoản 3 Điều 11 Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, đề nghị xin gia hạn CBTT BCTC Quý năm 2016 của Công ty cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm phải được sự chấp thuận bằng văn bản của UBCKNN và Công ty cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm phải thực hiện CBTT ngay sau khi nhận được ý kiến của UBCKNN về vấn đề này.

Bài viết liên quan

viVietnamese
khu do thi lideco 01