NTL: Ông Đinh Quang Chiến – TV.HĐQT đăng ký bán 222.850 cổ phiếu

Thông báo giao dịch cổ phiếu của Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm (Mã chứng khoán: NTL):

  • Tên người đăng ký giao dịch: Đinh Quang Chiến
  • Mã chứng khoán giao dịch: NTL
  • Chức vụ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên Hội đồng quản trị
  • Số lượng cổ phiếu của người đăng ký giao dịch trước khi giao dịch: 1.122.850 cp (chiếm tỷ lệ 6,85%)
  • Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch (bán): 222.850 cp
  • Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi giao dịch: 900.000 cp (chiếm tỷ lệ 5,49%)
  • Mục đích thực hiện giao dịch: chi tiêu tài chính cá nhân
  • Thời gian dự kiến giao dịch: Từ ngày 15/10/2009 đến ngày 15/01/2010

Bài viết liên quan

viVietnamese
khu do thi lideco 01