NTL: Ông Nguyễn Lâm Giang – TV.BKS đã bán 3.000 cp

Kết quả giao dịch của Ủy viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm (Mã chứng khoán: NTL):

  • Tên người đăng ký giao dịch: Nguyễn Lâm Giang
  • Mã chứng khoán giao dịch: NTL
  • Chức vụ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên Ban kiểm soát
  • Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dịch: 4.482 cp
  • Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 3.000 cp
  • Số lượng cổ phiếu đã bán: 3.000 cp
  • Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi giao dịch: 1.482 cp
  • Mục đích thực hiện giao dịch: chi tiêu tài chính cá nhân
  • Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 01/03/2010 đến ngày 01/05/2010

Bài viết liên quan

viVietnamese
khu do thi lideco 01