NTL: Quý 1/2010 đạt hơn 4 tỷ đồng LNST, EPS đạt gần 247 đồng/cp

ntl loi nhuan truoc thue ca nam uoc khoang 690 ty dong

Quý 1 năm 2010, Lợi nhuận sau thuế của NTL giảm khoảng 24% so với cùng kỳ năm trước. EPS quý I/2010 đạt gần 247 đồng/cp

CTCP Phát triển Đô thị Từ Liêm (mã CK: NTL) công bố báo cáo tài chính quý I/2010.

Theo báo cáo kết quả kinh doanh của công ty, doanh thu thuần đạt 27,244 tỷ đồng, tăng 37,32% so với cùng kỳ năm 2009 (tương đương tăng 7,4 tỷ đồng).

Trong quý này, doanh thu hơn 27 tỷ đồng là từ hoạt động xây lắp của Công ty, NTL không có doanh thu từ hoạt động kinh doanh nhà.

Doanh thu từ hoạt động tài chính quý 1/2010 đạt hơn 10,3 tỷ đồng so với cùng kỳ năm ngoái tăng mạnh (639 triệu đồng).

Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 4 tỷ đồng, giảm 24% so với cùng kỳ năm 2009 (tương đương giảm 1,234 tỷ đồng).

Năm 2009 của NTL, Tổng doanh thu đạt 1.379,5 tỷ đồng, LNST sau khi trừ đi phần liên doanh liên kết đạt gần 397 tỷ đồng. Tổng lợi nhuận tính đến hết ngày 31/12/2009 công ty đạt 437,2 tỷ đồng.

ĐHCĐ thường niên năm 2010 của NTL đã thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010 với Tổng doanh thu đặt chỉ tiêu đạt 1.650 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế được công ty đưa ra là 700 tỷ đồng (của riêng NTL, chưa bao gồm phần lợi nhuận của các công ty liên doanh). Cổ tức năm 2010 dự kiến 25% trở lên.

Các chỉ tiêu tài chính quý 1/2010

Chỉ tiêu Quý 1/2010 Quý 1/2009
1. Doanh thu bán hành và cung cấp dịch vụ 27,244,021,542 19,839,068,799
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp DV 27,244,021,542 19,839,068,799
4. Giá vốn hàng bán 25,276,586,110 11,362,553,726
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 1,967,435,432 8,476,515,073
6. Doanh thu từ hoạt động tài chính 10,365,803,703 639,369,514
7. Chi phí tài chính 1,464,444,160
Trong đó: Chi phí lãi vay 18,287,500
8. Chi phí bán hàng
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp 4,688,563,693 2,077,900,865
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 6,180,231,282 7,037,983,722
11. Thu nhập khác 295,663
12. Chi phí khác 788,550,000
13. Lợi nhuận khác (788,254,337)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 5,391,976,945 7,037,983,722
15. Chi phí thuế thu nhập hiện hành 1,347,994,236 1,759,495,931
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 4,043,982,709 5,278,487,791

Nguồn: NTL

Giá cổ phiếu NTL sáng nay (04/05) là 177,000 đồng/cp.

K.T

Theo NTL

Bài viết liên quan

viVietnamese
khu do thi lideco 01