NTL: Ông Nguyễn Văn Ninh – TV.HĐQT đã bán 94.000 cp

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm (Mã chứng khoán: NTL):

  • Tên người đăng ký giao dịch: Nguyễn Văn Ninh
  • Mã chứng khoán giao dịch: NTL
  • Chức vụ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên Hội đồng quản trị
  • Số lượng cổ phiếu của nắm giữ trước khi giao dịch: 367.648 cp (chiếm tỷ lệ 2,24%)
  • Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch (bán): 100.000 cp
  • Số lượng cổ phiếu đã bán: 94.000 cp
  • Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi giao dịch: 273.648 cp (chiếm tỷ lệ 1,67%)
  • Thời gian dự kiến giao dịch: Từ ngày 30/09/2009 đến ngày 30/12/2009

Bài viết liên quan

viVietnamese
khu do thi lideco 01