• anh dung lideco ha long 01

  NTL: Quỹ VF1 đã mua 224.540 cổ phiếu

  Kết quả giao dịch cổ phiếu cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Nhà Từ Liêm như sau:

  · Tên tổ Chức báo cáo : CTCP Quản lý Quỹ Đầu Tư Việt Nam (VFM)

  · Tên nhóm người có liên quan nắm giữ cổ phiếu :

  – Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Việt Nam (VFM)

  – Quỹ Đầu tư chứng khoán Việt Nam (VF1)

  · Mã chứng khoán thực hiện giao dịch : NTL

  · Số lượng cổ phiếu của nhóm người có liên quan nắm giữ tước khi thực hiện giao dịch: 1.017.240 cổ phiếu chiếm tỷ lệ: 6,2 % trong đó:

  – Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Việt Nam (VFM) : 160.000 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ :0,98%

  – Quỹ Đầu tư chứng khoán Việt Nam (VF1): 857.240 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ :5,2%

  · Số lượng cổ phiếu của nhóm người có liên quan thực hiện giao dịch :

  – Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Việt Nam (VFM) mua 0 cổ phiếu, bán: 0 cổ phiếu

  – Quỹ Đầu tư chứng khoán Việt Nam (VF1) mua: 224.540 cổ phiếu, bán : 0 cổ phiếu

  · Số lượng cổ phiếu của nhóm người có liên quan nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.241.780 cổ phiếu chiếm tỷ lệ: 7,6% trong đó:

  – Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Việt Nam (VFM) : 160.000 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ :0,98%

  – Quỹ Đầu tư chứng khoán Việt Nam (VF1): 1.081.780 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ :6,6%

  · Thời gian thực hiện giao dịch của nhóm người có liên quan từ ngày 19/08/2009 đến ngày 03/09/2009.

  Bài viết liên quan

  viVietnamese
  khu do thi lideco 01