NTL: Quỹ VF1 đã mua 224.540 cổ phiếu

Kết quả giao dịch cổ phiếu cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Nhà Từ Liêm như sau:

· Tên tổ Chức báo cáo : CTCP Quản lý Quỹ Đầu Tư Việt Nam (VFM)

· Tên nhóm người có liên quan nắm giữ cổ phiếu :

– Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Việt Nam (VFM)

– Quỹ Đầu tư chứng khoán Việt Nam (VF1)

· Mã chứng khoán thực hiện giao dịch : NTL

· Số lượng cổ phiếu của nhóm người có liên quan nắm giữ tước khi thực hiện giao dịch: 1.017.240 cổ phiếu chiếm tỷ lệ: 6,2 % trong đó:

– Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Việt Nam (VFM) : 160.000 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ :0,98%

– Quỹ Đầu tư chứng khoán Việt Nam (VF1): 857.240 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ :5,2%

· Số lượng cổ phiếu của nhóm người có liên quan thực hiện giao dịch :

– Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Việt Nam (VFM) mua 0 cổ phiếu, bán: 0 cổ phiếu

– Quỹ Đầu tư chứng khoán Việt Nam (VF1) mua: 224.540 cổ phiếu, bán : 0 cổ phiếu

· Số lượng cổ phiếu của nhóm người có liên quan nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.241.780 cổ phiếu chiếm tỷ lệ: 7,6% trong đó:

– Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Việt Nam (VFM) : 160.000 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ :0,98%

– Quỹ Đầu tư chứng khoán Việt Nam (VF1): 1.081.780 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ :6,6%

· Thời gian thực hiện giao dịch của nhóm người có liên quan từ ngày 19/08/2009 đến ngày 03/09/2009.

Bài viết liên quan

viVietnamese
khu do thi lideco 01