Tài liệu xin ý kiến Cổ đông bằng văn bản

  1. Thông báo xin ý kiến cổ đông bằng văn bản
  2. Tờ trình của HĐQT về việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản
  3. Mẫu phiếu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản
  4. Dự thảo nghị quyết ĐHĐCĐ

Bài viết liên quan

viVietnamese
khu do thi lideco 01