Nghị quyết HĐQT v/v thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm thông báo Nghị quyết HĐQT về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 cụ thể như sau: – Ngày đăng ký cuối cùng: 02/04/2018. – Ngày dự kiến tiến hành đại hội: 21/04/2018. – Địa điểm…