Nghị quyết HĐQT về thời gian, địa điểm, nội dung Đại hội cổ đông thường niên 2017

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo Nghị quyết HĐQT về thời gian, địa điểm, nội dung Đại hội cổ đông thường niên 2017  như sau:

Bài viết liên quan

viVietnamese
khu do thi lideco 01