NTL: 24/2, ngày GDKHQ tham dự ĐHCĐ thường niên 2014

Ngày 17/02/2014, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã có thông báo số 98/TB-SGDHCM về ngày đăng ký cuối cùng của Công ty Cổ phần Phát triển Đô Thị Từ Liêm (mã CK: NTL) như sau:

  • Ngày giao dịch không hưởng quyền:      24/02/2014
  • Ngày đăng ký cuối cùng:                      26/02/2014
  • Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
  • Thời gian,  địa điểm và nội dung họp: Công ty sẽ có thông báo sau trong thư mời họp

Bài viết liên quan

viVietnamese
khu do thi lideco 01