NTL: 6/3 – Ngày ĐKCC họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

Ngày 22/02/2013, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM đã có thông báo số 122/2013/TB-SGDHCM về ngày đăng ký cuối cùng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm (mã CK: NTL) như sau:

  • Ngày giao dịch không hưởng quyền:      04 /03/2013
  • Ngày đăng ký cuối cùng:                      06 /03/2013
  • Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thườngniên năm 2013
  • Thời gian và địa điểm thực hiện: Hội đồng Quản trị Công ty sẽ thông báo sau
  • Nội dung họp: thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 vàphương hướng kế hoạch kinh doanh năm 2013; trích lập các quỹ; một số vấn đềkhác có liên quan.

Bài viết liên quan

viVietnamese
khu do thi lideco 01