NTL: Bài giới thiệu niêm yết lần đầu

Ngày 06/12/2007, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM đã cấp Quyết định số 164/QĐ-SGDHCM cho phép Công ty cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm (LIDECO) niêm yết cổ phiếu phổ thông trên SGDCK Tp.HCM. Theo kế hoạch ngày 21/12/2007, LIDECO sẽ chính thức giao dịch.

Bài viết liên quan

viVietnamese
khu do thi lideco 01