NTL: CTCP Quản lý Quỹ Đầu Tư Việt Nam và Quỹ Đầu tư chứng khoán Việt Nam đã mua 215.000 cp

Kết quả giao dịch cổ phiếu cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm như sau:

Tên tổ Chức báo cáo : CTCP Quản lý Quỹ Đầu Tư Việt Nam (VFM)

Tên nhóm người có liên quan nắm giữ cổ phiếu :

– Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Việt Nam (VFM)

– Quỹ Đầu tư chứng khoán Việt Nam (VF1)

Mã chứng khoán thực hiện giao dịch : NTL

Số lượng cổ phiếu của nhóm người có liên quan nắm giữ trướckhi thực hiện giao dịch: 797.820 cổ phiếu chiếm tỷ lệ: 4,89% trong đó:

– Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Việt Nam (VFM) : 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ :0%

– Quỹ Đầu tư chứng khoán Việt Nam (VF1): 797.820 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ :4,89%

Số lượng cổ phiếu của nhóm người có liên quan thực hiện giao dịch :

– Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Việt Nam (VFM) mua 50.000 cổ phiếu, bán: 0 cổ phiếu

– Quỹ Đầu tư chứng khoán Việt Nam (VF1) mua: 165.000 cổ phiếu, bán : 0 cổ phiếu

Số lượng cổ phiếu của nhóm người có liên quan nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.012.820 cổ phiếu chiếm tỷ lệ: 6,21 % trong đó:

– Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Việt Nam (VFM) : 50.000 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ :031%

– Quỹ Đầu tư chứng khoán Việt Nam (VF1): 962.820 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ :5,90%

Thời gian thực hiện giao dịch của nhóm người có liên quan từ ngày 15/10/2009 đến ngày 21/10/2009.

Bài viết liên quan

viVietnamese
khu do thi lideco 01