NTL: Ông Lê Văn Thục – TV.BKS đăng ký bán 1.880 cổ phiếu

Thông báo giao dịch của Ủy viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm (Mã chứng khoán: NTL):

  • Tên người đăng ký giao dịch: Lê Văn Thục
  • Mã chứng khoán giao dịch: NTL
  • Chức vụ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên Ban kiểm soát
  • Số lượng cổ phiếu của người đăng ký giao dịch trước khi giao dịch: 2.880 cp
  • Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch (bán): 1.880 cp
  • Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi giao dịch: 1.000 cp
  • Mục đích thực hiện giao dịch: tiêu dùng cá nhân
  • Thời gian dự kiến giao dịch: Từ ngày 05/11/2009 đến ngày 05/02/2010

Bài viết liên quan

viVietnamese
khu do thi lideco 01